Osnaživanje OCD-a i organizacioni razvoj

Osnaživanje OCD-a i organizacioni razvoj

Ova ekspertska oblast kombinuje aspekte upravljanja na lokalnom nivou i i participativnog upravljanja. Participativno upravljanje u oblasti životne sredine i održivog razvoja sprovodi u praksi, kroz podršku pristupa informacijama javnosti, učešću javnosti u donošenju odluka i pristupu pravdi. Pruža podršku civilnom društvu, jačanjem uloge i unapređenjem znanja, veština, sposobnosti, infrastrukture, održivosti i učešća u donošenju odluka o životnoj sredini. Zainteresovanim stranama u oblasti zaštite životne sredine data je zakonodavna i institucionalna podrška, kao i jačanje kapaciteta o praktičnoj primeni međunarodnog, EU i nacionalnog zakonodavstva (uključujući Arhusku konvenciju i Protokol o registru ispuštanja i prenosa zagađujućih supstanci  - PRTR protokol). REC pruža podršku upravljanju na lokalnom nivou kroz poboljšanje planiranja u oblasti životne sredine i njegovom integrisanju u svim sektorima; unapređenje upravljanja životnom sredinom i obezbeđivanje inicijalnih prioritetnih investicija za životnu sredinu malih razmera.  Jačanjem lokalnih institucija; rešavanjem problema degradacije životne sredine; promovisanjem održivog korišćenja resursa; smanjenjem negativnih efekata promena u političkim strukturama i unapređenjem brzine institucionalnih reformi, aktivnosti ove tematske oblasti usmerene su na izgradnju kapaciteta lokalnih institucija u Ukrajini, Bliskom Istoku i Severnoj Africi (MENA) i Jugoistočnoj Evropi (JIE) u oblasti održivog planiranja i upravljanja.  

Podrška organizacijama civilnog društva (OCD) se pruža u obliku grantova, izgradnje kapaciteta, umrežavanja i programa održivosti OCD-a. Razni instrumenti izgradnje kapaciteta se koriste za obuku lidera civilnog društva i jačanje saradnje među organizacijama civilnog društva, kao i između vlasti i civilnog društva, kako bi se ojačao njihov uticaj u procesu donošenja odluka.

Preciznije, ciljevi REC-a su:

 • pružanje procena, preporuka i izgradnja kapaciteta za državne službenike, NVO-e i druge zainteresovane strane;
 • omogućavanje dijaloga u koji je uključeno više zainteresovanih strana;
 • promovisanje praktične primene Arhuske konvencije, drugih međunarodnih sporazuma, kao i EU i nacionalnog zakonodavstva;
 • pomoć u pripremama za ratifikaciju PRTR protokola i u izgradnji kapaciteta službenika, operatera i NVO-a;
 • podrška sprovođenju zahteva za učešće javnosti u Okvirnoj direktivi o vodama (WFD) i planova upravljanja rečnim slivom, kao i strategija uključivanja zainteresovanih strana; i
 • jačanje participativnog pristupa i olakšavanje javnih konsultacija/konsultacija sa zainteresovanim stranama na evropskom, regionalnom i nacionalnom nivou u različitim procesima i sektorima (npr. pitanja nuklearne energije, transport, urbano planiranje, održiva potrošnja i proizvodnja, klimatske promene i otpad).

U kontekstu lokalne uprave, primarni ciljevi su:

 • dalja podrška lokalnim zajednicama na izradi Lokalnih ekoloških akcionih planova (LEAP), Lokalnih akcionih planova za bezbednost voda (LWSAPs) i Lokalnih akcionih planova za energetsku sigurnost (LESAPs) sa fokusom na opštine u Ukrajini, MENA regionu i JIE.
 • pružanje podrške sprovođenju manjih ekoloških investicionih projekata na lokalnom nivou identifikovanih u lokalnim planskim dokumentima; 
 • dalje istraživanje mogućnosti za razvoj tematski specifičnih lokalnih metodologija planiranja i alata kako bi se odgovorilo na rastuće potrebe lokalnih zajednica za rešavanje izazova održivog razvoja (uključujući odgovor na klimatske promene i održivo korišćenje prirodnih resursa);
 • pružanje obuke o lokalnom održivom razvoju za predstavnike nacionalnih i lokalnih administracija iz Ukrajine, MENA regiona i JIE; i 
 • pružanje podrške zajednicama i školama da unaprede prakse održivog razvoja i upravljanja životnom sredinom u odabranim zajednicama u regionu JIE.

 

Ključne aktivnosti u ovoj ekspertskoj oblasti obuhvataju:

 • podršku potpisnicama Arhuske konvencije da postignu efikasnije sprovođenje u oblastima koje su identifikovane kao glavni nedostaci ili izazovi u JIE;
 • razvoj i sprovođenje programa izgradnje kapaciteta za zvaničnike i NVO-e na lokalnom i regionalnom nivou u JIE da bi se pomogla integracija i primena principa učešća javnosti u donošenju odluka u oblasti procene uticaja na životnu sredinu (EIA), strateške procene uticaja na životnu sredinu (SEA) i integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (IPPC);
 • razvoj lokalnih ekoloških akcionih planova (LEAP) i olakšavanje sprovođenja manjih ekoloških investicionih projekata na lokalnom nivou;
 • podizanje nivoa svesti i izgradnja kapaciteta sudija, tužilaca, predstavnika ministarstava i NVO-a u vezi sa implementacijom stuba pristupa pravdi Arhuske konvencije, relevantnih direktiva EU i nacionalnog zakonodavstva, a takođe i podsticanje dijaloga o smanjenju/uklanjanju prepreka za pristup pravdi u JIE;
 • pružanje pomoći agencijama za životnu sredinu za postavljanje i rad PRTR sistema, u skladu sa PRTR protokolom i zahtevima E-PRTR EU; podrška pripremama za ratifikaciju PRTR protokola; i podizanje nivoa svesti i razumevanja među operaterima i NVO-ima u pogledu njihove uloge i odgovornosti i dobrobiti za zemlje JIE i
 • integraciju zahteva za učešće javnosti u različitim oblastima, uključujući upravljanje vodama i implementaciju WFD; pitanja nuklearne energije i druga energetska pitanja; klimatske promene; lokalne ekološke akcione planove (LEAP); održivu potrošnju i proizvodnju; Natura 2000 i upravljanje otpadom.