Životna sredina i zdravlje

Životna sredina i zdravlje

Ova ekspertska oblast je povezana sa Evropskim procesom za životnu sredinu i zdravlje Svetske zdravstvene organizacije (WHO). Podržava implementaciju Akcionog plana za životnu sredinu i zdravlje (E&H) Evropske unije, kao i Deklaracije iz Budimpešte i Dečijeg akcionog plana za životnu sredinu i zdravlje za Evropu (CEHAPE), koji su potpisale 53 zemlje na četvrtoj Ministarskoj konferenciji o životnoj sredini i zdravlju, održanoj u Budimpešti 2004. god. REC je takođe učestvovao u pripremama za petu Ministarsku konferenciju, održane u Italiji 2010. godine.

Ciljevi REC-a u ovoj ekspertskoj oblasti su:

 • podrška saradnji između sektora životne sredine i zdravstvenog sektora putem integracija politika na međunarodnom i nacionalnom nivou u svim zemljama korisnicama REC programa i u Istočnoj Evropi, Kavkazu i Centralnoj Aziji (EECCA region);
 • osnaživanje uloge principa predostrožnosti u javnom zdravlju i u zaštiti životne sredine, sa posebnim fokusom na budućnost naše dece;
 • promovisanje implementacije CEHAPE kroz aktivno učešće u evropskim procesima i kroz primenu efikasnih instrumenata i alata za saradnju zainteresovanih strana; i
 • učešće na regionalnom nivou u sprovođenju CEHAPE aktivnosti, a posebno Prioritetnog cilja 3 -  smanjenje i prevenciju respiratornih bolesti uizazvanih spoljnim i unutrašnjim zagadjenjima vazduha.

U okviru ove ekspertske oblasti, REC pruža sledeće usluge:

 • Učešće u izradi evropske politike o životnoj sredini i zdravlju, sa posebnim osvrtom na EU Strategiju za životnu sredinu i zdravlje kao i na potrebe zemalja Jugoistočne Evrope i EECCA zemalja.
 • Implementaciju CEHAPE programa, pružanjem platforme za razmjenu informacija i dobre prakse među evropskim zemljama i regionima.  REC je posebno uključen u sprovođenju Regionalnog cilja 3 CEHAPE programa na prevenciji i smanjenju respiratornih bolesti.
 • Kontinuiranu procenu posvećenosti Deklaraciji iz Budimpešte, posebno u aktivnostima koje su prethodile narednoj Ministarskoj konferenciji o životnoj sredini i zdravlju održanoj u Italiji, 2010. god.
 • Implementaciju akcionog plana Panevropskog programa za saobraćaj, zdravlje i životnu sredinu (PEP), kroz koordinisanje, praćenje napretka i preduzimanje odgovarajućih aktivnosti u školama u regionu.
 • Aktivnosti vezane za ekstremne vremenske nepogode koje su rezultat klimatskih promena, a koje zahtevaju proaktivan i multidisciplinarni pristup povezan sa zdravljem ljudi.
 • Stvaranje uslova za nacionalne strategije za adaptaciju na klimatske promene, sa naglaskom na životnu sredinu i zdravlje.
 • Praćenje razvoja u oblasti održive proizvodnje energije i korišćenja obnovljivih izvora energije, kao i smanjenje rizika po zdravlje koji potiču od proizvodnje, distribucije i potrošnje energije.