Zakonodavstvo u oblasti životne sredine, upravljanje i finansiranje

Zakonodavstvo u oblasti životne sredine, upravljanje i finansiranje

U okviru ove ekspertske oblasti REC pruža pomoć u razvoju pravne regulative u oblasti zaštite životne sredine; sprovođenju i primeni nacionalnog i međunarodnog zakonodavstva; praćenju napretka i proveri usaglašenosti; transponovanju i implementaciji EU pravnih tekovina (acquis communautaire) za životnu sredinu; i suzbijanju kriminala u oblasti životne sredine. U pogledu finansiranja u oblasti životne sredine REC sprovodi projekte tehničke pomoći, kao i istraživačke projekte o različitim aspektima zelene ekonomije u mnogim oblastima, uključujući vode, otpad i klimatske promene. Naglasak je stavljen na prelazak na niskouglejnične ekonomije, sa posebnim osvrtom na ulogu finansijskih instrumenata i integraciju pitanja životne sredine i klimatskih promena u fondovima Evropske Unije na nivou programiranja i implementacije projekta.

Glavni ciljevi u domenu zakonodavstva i upravljanja su:

 • pružanje podrške za efikasan razvoj sveobuhvatnog zakonodavnog okvira u skladu sa pravnim tekovinama EU za životnu sredinu kroz primenu regionalnog strateškog pristupa koji podstiče dijalog i saradnju, razmenu rezultata i rešenja, kao i zajedničko sprovođenje aktivnosti;
 • pružanje podrške za sprovođenje multilateralnih sporazuma o životnoj sredini;
 • povećanje efikasnosti izvršnih institucija, inspekcija, pravosuđa, policije i drugih relevantnih organa u vezi sa usklađivanjem zakonodavstva iz oblasti zaštite životne sredine;
 • poboljšanje razmene iskustava i znanja sa zemljama članicama EU kroz snažniju saradnju sa mrežama koje se bave sprovođenjem propisa, kao i kroz obuku i programe razmene;
 • razvoj kapaciteta za sprovođenje propisa u ciljnim zemljama u cilju smanjenja broja incidenata u specificnim krivičnim delima iz oblasti životne sredine;
 • jačanje regionalne i međunarodne saradnje između ekoloških inspektora, institucija koje izdaju dozvole, sudija, tužilaca i policije stvaranjem nove regionalne mreže za borbu protiv ilegalne seče šuma i krivičnih dela iz oblasti životne sredine.

U okviru finansiranja u oblasti životne sredine cilj REC-a je:

 • pružanje doprinosa politici i sektorskim diskusijama o aspektima zelene ekonomije, naročito uloge finansijskih instrumenata a takođe i "ozelenjavanje" sektora, kao što su vode i otpad;
 • pružanje doprinosa analizi postojećih finansijskih i fiskalnih instrumenata u EU i njihovoj reformi;
 • dalja podrška strateškom planiranju investicija u životnu sredinu u Jugoistočnoj Evropi i otvaranje prema zemljama istočnog bloka;
 • pružanje podrške evropskim regionima u promeni ka niskougljeničnim društvima, društvima sa efikasnom upotrebom resursa i ekonomijama koje ne doprinose klimatskim promenama;
 • podrška boljoj integraciji pitanja životne sredine u strukturne i kohezione fondove EU, regionalne instrumente politika i razvojne programe i finansijske instrumente međunarodnih finansijskih institucija; i
 • promovisanje čistih goriva u Jugoistočnoj Evropi, ekonomičnost potrošnje goriva u Centralnoj i Istočnoj Evropi i zemljama Istočne Evrope, Kavkaza i Centralne Azije.

 

REC sprovodi pravne analize i razvija instrumente i alatke za izgradnju kapaciteta i pravno upravljanje, uključujući principe, kodekse dobrovoljnog rada i instrumente o pitanjima od regionalnog značaja. Ona takođe doprinosi razvoju sistema pravne odgovornosti, kao što su civilna i krivična odgovornost. Aktivnosti se sprovode u saradnji sa državnim organima, kao što su ministarstva i institucije odgovorne za razvoj i sprovođenje zakonodavstva, pravosuđa, Evropska Komisija, kao i međunarodne organizacije i institucije.

Konkretne aktivnosti uključuju:

 • pomoć u transpoziciji i implementaciji EU pravnih tekovina za životnu sredinu, a putem mera za praćenje napretka i proveru uskladjenosti.
 • pomoć u praktičnoj primeni i sprovođenju zakona iz oblasti životne sredine, a kroz izgradnju kapaciteta izvršnih tela i inspektorata,
 • Izrada nacrta tehničke procene, kako bi se analizirala uskladjenost nacionalnih mera država članica sa odredjenim direktivama u oblasti životne sredine;
 • pomoć u sprovođenju propisa kada je reč o krivičnim delima iz oblasti životne sredine, a kroz izgradnju kapaciteta policijskih službenika, tužilaca i carinskih službenika i podizanjem svesti sudova i sudija.
 • pomoć u izradi nacionalnih i regionalnih akcionih planova za borbu protiv ilegalne seče i programa izgradnje kapaciteta usmerenih na upravljanje šumama i suzbijanje nelegalne seče; i
 • podsticanje bilateralnih aranžmana za prekogranično upravljanje vodnim resursima.

U okviru ove široke ekspertske oblasti rad REC-a obuhvata preduzimanje analitičkih studija, izgradnju kapaciteta i uspostavljanje okvira saradnje između donosioca odluka o životnoj sredini (ministarstava za zaštitu životne sredine, nacionalnih i regionalnih vlasti za zaštitu životne sredine, zagovornika infrastrukturnih projekta, kao i međunarodnih finansijskih institucija). Konkretne aktivnosti uključuju:

 • pomoć regionima EU u pomaku ka niskougljeničnim ekonomijama i ozelenjavanju različitih sektora privrede;
 • proučavanje i projektovanje inovativnih ekonomskih instrumenata;
 • analiziranje implikacija različitih politika EU za zelenu ekonomiju;
 • pružanje pomoći u strateškom planiranju investicija u životnoj sredini, uključujući identifikaciju i postavljanje prioritetnih ekoloških infrastrukturnih investicionih projekata; i u formulisanju investicionih projekata na nacionalnom i lokalnom nivou;
 • promovisanje integracije životne sredine u fondove EU, kao i u fondove nacionalnog i regionalnog razvoja na nivou programiranja, selekcije projekata i monitoringa;
 • pomoć zemljama i regionalnim vlastima da povećaju svoj kapacitet za primanje EU fondova i kreiranje boljeg razumevanja promena kohezione politike EU;
 • saradnja sa Evropskom mrežom vlasti koje se bavi zaštitom životne sredine i organima upravljanja (ENEA - MA) o integraciji pitanja zaštite životne sredine i održivog razvoja u EU politiku kohezionih fondova;
 • promovisanje ekološke odgovornosti međunarodnih finansijskih institucija kroz zajednički rad sa Finansijskom Inicijativom Programa za životnu sredinu Ujedinjenih Nacija (mada ne isključivo); i
 • promovisanje korišćenja čistijih goriva i vozila, kao i ekonomičnu potrošnju goriva u regionu Centralne i Istočne Evrope.