Prirodni resursi

Prirodni resursi

U okviru ove ekspertske oblasti REC se bavi rešavanjem izazova povezanih sa negativnim uticajima na životnu sredinu nastalih koršćenjem prirodnih resursa; rastućim troškovima osnovnih sirovina i minerala, njihovom nestašicom i nestabilnošću cena kao i resursnoj zavisnosti EU. U skladu sa dugoročnom posvećenošću zaštiti biodiverziteta, REC takođe doprinosi oblikovanju i sprovođenju lokalnih, nacionalnih i relevantnih međunarodnih propisa o zaštiti prirode. Poseban akcenat dat je aktivnostima koje podržavaju razvoj ruralnih područja na način koji koristi i ljudskoj populaciji i prirodi, kao što su brendiranje projekata i izgradnja kapaciteta za lokalne aktere u oblasti održive poljoprivrede i turizma.

Glavni ciljevi vezani za održivost resursa su:

 • promovisanje implementacije EU Mape puta ka resursno efikasnoj Evropi u Centralnoj i Istočnoj Evropi;
 • podrška primeni strateških pristupa i procesa čiji cilj predstavlja održivost korišćenja resursa i u ekonomskim sektorima i u zemljama Centralne i Istočne Evrope, Jugoistočne Evrope i Istočne Evrope, Kavkaza i Centralne Azije;
 • podrška biznis sektoru u poboljšanju njihove resursne efikasnosti;
 • jačanje znanja o korišćenju evropskih resursa i njihovog negativnog uticaja na životnu sredinu kao i značaja; i
 • podizanje nivoa svesti zainteresovanih strana o značaju negativnih uticaja korišćenja resursa na životnu sredinu.

Kljlučni ciljevi vezani za biodiverzitet i očuvanje prirode obuhvataju:

 • promovisanje integracije biodiverziteta i pitanja održivog korišćenja resursa u obrazovanje i ruralni razvoj i na nacionalnom i na međunarodnom nivou;
 • prenos iskustva sa terena u nove evropske politike i zakonodavstvo o biodiverzitetu (nakon 2013);
 • širenje podrške na lokalnom nivou za proglašenje i pravilno upravljanje novim zaštićenim područjima ili zonama kroz promovisanje REC brand-a “Obrazovanje za Natura 2000″;
 • jačanje uloge ruralnih zajednica u upravljanju područjima bogatim biodiverzitetom, uključujući zaštićena područja i Natura 2000; i
 • jačanje saradnje i razmena znanja o pitanjima relevantnim za biodiverzitet između nacionalnih kancelarija REC-a.

Aktivnosti u ovoj oblasti ekspertize raspoređene su u ovkiru sledećih glavnih tema:

 •     efikasnost resursa;
 •     otpad i cirkularna ekonomija;
 •     emisije koje potiču od industrije;
 •     eko-inovacije;
 •     biodiverzitet;
 •     održiva poljoprivreda; i
 •     održivi turizam.