Upravljanje vodnim resursima

Upravljanje vodnim resursima

REC kontinuirano razmatra inovativne načine da usmeri pažnju na pitanja u vezi sa upravljanjem vodnim resursima, koja obuhvataju veliki izbor pitanja i problema različitih zainteresovanih strana po pitanju društvenog i ekonomskog razvoja i zaštite životne sredine. Rad REC-a u ovoj oblasti ekspertize se realizuje u okviru integralnog pristupa upravljanju vodnim resursima, kako bi se doprinelo postizanju Milenijumskih razvojnih ciljeva i ciljeva Svetskog samita o održivom razvoju u vezi sa pijaćom i sanitarnom vodom.

Ciljevi REC-a u ovoj ekspertskoj oblasti su:

 • promovisanje boljeg upravljanja vodnim resursima;
 • sprovođenje izgradnje kapaciteta i aktivnosti na podizanju nivoa svesti;
 • jačanje koordinacije kroz promovisanje pristupa upravljanja rečnim slivom;
 • pružanje podrške zemljama na način da se poboljša efikasnost upravljanja vodnim resursima, kroz dijalog i koordinaciju više zainteresovanih strana;
 • podsticanje osmišljavanja i poboljšanja mehanizama za ublažavanje efekata klimatskih promena sa aspekta pitanja nestašice vode, suša i poplava; i
 • intenziviranje integracije upravljanja vodnim resursima u druge relevantne sektore kao što su energetika, saobraćaj, poljoprivreda, ribarstvo, regionalne politike i turizam.

Aktivnosti se sprovode uzimajući u obzir specifične uslove i potrebe svake zemlje korisnice. REC se fokusira na sve aspekte efikasnosti vodnih sistema i obuku, i pruža konkretne usluge u efikasnom korišćenju i upravljanju vodnim resursima. Glavni problemi i izazovi u zemljama Jugoistočne Evrope (JIE) spadaju u tri kategorije:

Upravljanje vodnim resursima, izgradnja kapaciteta i podizanje nivoa svesti

 • Usklađivanje nacionalne politike i propisa sa politikom o vodama EU.
 • Jačanje i sprovođenje pravnog i regulatornog okvira.
 • Rešavanje institucionalnih pitanja i pružanje podrške izgradnji kapaciteta.
 • Poboljšanje pristupa informacijama i učešće javnosti.
 • Obezbeđivanje liderstva, upravljanje i koordinacija programa upravljanja vodnim resursima.

Pitanja upravljanja prekograničnim vodnim resursima

 • Predstavljanje pristupa upravljanja rečnim slivovima.
 • Identifikovanje značajnih problema u upravljanju vodotocima koji teku kroz jednu ili više zemalja Jugoistočne Evrope (JIE) i susednih država.
 • Koordinacija aktivnosti relevantnih regionalnih i državnih institucija, lokalnih vlasti i drugih institucija.
 • Podrška izradi analiza i izveštaja o tome da li su zemlje JIE i susedne države usklađene sa zahtevima Okvirne direktive o vodama (WFD) i drugim direktivama u vezi sa vodnim resursima.
 • Jačanje monitoringa i procene vodnih resursa.
 • Uvođenje mera za olakšavanje adaptacije na uticaje klimatskih promena.
 • Olakšavanje dijaloga i koordinacije sa više zainteresovanih strana.
 • Jačanje inkorporacije integrisanog upravljanja vodnim resursima u druge relevantne sektorske politike.

Tehničke usluge

 • Pomoć u prikupljanju, obradi i analizi tehničkih podataka.
 • Priprema priručnika, uputstava i protokola u skladu sa zahtevima Okvirne direktive o vodama i drugim direktivama koje se odnose na vode.
 • Razvoj akcionih planova za uvođenje mera sanacije i ublažavanja.
 • Razmatranje proceduralnih dokumenata radi potvrde njihove usklađenosti sa pravilima i propisima koje zahteva nova politika o vodama EU. 
 • Pružanje tehničke pomoći vlastima, lokalnim zajednicama i javnosti u adiministrativnim raspravama i raspravama koje se tiču upotrebe voda/kontrole zagađenja.