Obrazovanje za održivi razvoj na Zapadnom Balkanu: od obrazovanja do akcije za održivu budućnost

Tokom 2014. godine, Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REK) je radio u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, projekat „Podrška razvoju ljudskog kapitala i istraživanju – Opšte obrazovanje i razvoj ljudskog kapitala – Razvionica“, kao i Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Program je finansiran od strane Fonda braće Rokfeler. Kroz ovo partnerstvo tim je razvio i integrisao ishode učenja vezane za održivi razvoj u Predlog Ok

juni 06, 2017

Da bi se postigao uspeh, potrebno je uskladiti obrazovanje za održivi razvoj sa postojećim trendovima u obrazovnim reformama i predstaviti ga ključnim donosiocima odluka i ekspertima na nacionalnom nivou. Oni koji se zalažu za obrazovanje za održivi razvoj takođe treba da utvrde i ilustruju vezu između načela održivosti i dugoročnog ekonomskog blagostanja svakog naroda u njegovom prelazu na zelenu ekonomiju. Ako se uspe u povezivanju obrazovanja za održivi razvoj sa postojećim kretanjima u reformama obrazovanja u svetu, poput učenja zasnovanog na ishodima, ono će postati deo energije koja se odnosi na reformska stremljenja. Međutim, ako se ovaj talas propusti onda će oni koji se zalažu za obrazovanje za održivi razvoj tražiti prostor u obrazovnim programima i pokušavati da ubede nastavnike da proguraju načela, znanje, pitanja, veštine i vrednosti održivosti u svoju nastavu kad god je to moguće. Povezivanje obrazovanja za održivi razvoj sa postojećim pravcima reforme obrazovanja može da osigura obrazovanje za održivi razvoj svakom detetu u školi, dok bi samo ugradnjom obrazovanja za održivi razvoj u postojeći obrazovni program to bilo prepušteno nastavnicima. U ovom drugom slučaju obrazovanje za održivi razvoj bi imalo ogromne nedostatke i eventualne viškove.

Jedan od najboljih primera ovog pristupa jeste regionalni okvirni program „Obrazovanje za održivi razvoj na Zapadnom Balkanu“ koji je realizovan u Srbiji, Kosovu* i Crnoj Gori od 2011.-2017. godine uz finansijsku podršku Fonda braće Rokfeler, “Europe Aid”-a i ostalih donatora. Ovaj program je prepoznat na međunarodnom nivou kao primer najbolje prakse u evaluacionom izveštaju Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu „10 godina UNECE strategije o održivom razvoju, 2005.-2015. godine”. Takođe je promovisan i na nekoliko međunarodnih foruma uključujući i osmu ministarsku konferenciju Životna sredina za Evropu (2016.) i sastanak Upravnog odbora na visokom nivou sa Fondom braće Rokfeler u Podgorici, Crna Gora. Zajedno sa profesionalnim obrazovnim institucijama i Ministarstvima prosvete obrazovni program je izmenjen i prilagođen kako bi mogli da se integrišu koncepti održivog razvoja poput ljudskih prava, zelene ekonomije, rodne ravnopravnosti, evropskih integracija zajedno sa drugim temama u obrazovnom programu. Ovo je urađeno na različit način u svakoj zemlji počevši, između ostalog, od izrade obaveznih međupredmetnih tema koje su povezane sa održivim razvojem, izrade ishoda učenja koji su direktno ili indirektno povezani sa međupredmetnom oblasti održivog razvoja, integrisanja održivog razvoja kao ključnog koncepta u okvir i ključne obrazovne programe.

Austrijska razvojna agencija je podržala pored ovoga i sprovođenje istraživanja u četiri nove zemlje Jugoistočne Evrope kako bi se utvrdilo na koji način se ovo može ostvariti u Albaniji, Makedoniji, Moldaviji i Bosni i Hercegovini sa glavnim fokusom na srednjem opštem i stručnom obrazovanju. Od kako su započete reforme hiljade nastavnika je pohađalo obuku o efikasnoj realizaciji obrazovnog programa. Izrađene su i mere praćenja i obezbeđenja kvaliteta kako bi se efikasno izmerio uticaj ove obuke.

Kao direktan rezultat ovih inicijativa, Jugoistočna Evropa je postala lider u svetu u primeni inovativnog i novog pristupa obrazovanaju i životnoj sredini. Ova ekspertiza treba da se koristi kao resurs za regionalnu inovativnost na osnovu učenja od kolega, kao i korišćenje ovog posebnog znanja da se unapredi razumevanje profesionalaca u obrazovanju iz drugih zemalja o potrebama za specifičnim metodologijama koje se mogu primeniti za sprovođenje aktivnosti u svetu. Ovakvo znanje se zatim može koristiti kao odskočna daska za promene u obrazovnim programima uz podršku profesionalaca u obrazovanju i političkih predstavnika. Budućnost obrazovanja za održivi razvoj je započela kao rezultat ovog programa na zapadnom Balkanu, s nadom da će se ovaj koncept proširiti na ceo region i svet.

Ovde možete pogledati video materijal "Kako integrisati veštine i vrednosti održivog razvoja u obrazovne reforme".

Ključne reči: Reforma obrazovanja, obrazovanje za održivi razvoj, Fond braće Rokfeler, UNECE Decenija obrazovanja za održivi razvoj, Evropska komisija, međupredmetne teme, Crna Gora, Kosovo*, Srbija.


(*u skladu sa Rezolucijom SB UN 1244)

: 510 views