SEEDLING Program za dodelu malih grantova - Poziv za podnošenje ponuda

REC i Austrijska razvojna agencija ADA objavljuju Program za dodelu malih grantova za Jugoistočnu Evropu

oktobar 11, 2017

DOKUMENTA

Sprovođenje ciljeva održivog razvoja je dinamičan proces prilagođavanja, učenja i delovanja. Članice medjunarodne zajednice su postigle saglasnost na svim nivoima – globalnom, regionalnom i nacionalnom – da se dugotrajan mir i blagostanje mogu osigurati samo kroz transformaciju u održivi razvoj, što će dovesti do održivih privreda i održivih zajednica. Da bi se postigle značajne promene neophodne za ovu transformaciju, potrebno je primeniti proaktivan pristup obrazovanju za održivi razvoj, naročito se usredsređujući na ostvarivanje strateških partnerstava.

Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Crna Gora i Srbija suočavaju se sa sličnim izazovima u procesu reforme svojih obrazovnih sistema. Koncept održivog razvoja je prepoznat, ali ima veoma malo ili nimalo alatki koje će omogućiti da se obrazovni sistem pozabavi održivim razvojem.

Cilj ovog projekta je da osnaži obrazovanje, izgradnju kapaciteta i podigne svest u pogledu novih ciljeva održivog razvoja u zemljama Jugoistočne Evrope uvođenjem tih ciljeva u nacionalne nastavne planove i programe (srednje obrazovanje), kao i kroz regionalnu saradnju i umrežavanje donosioca odluka, edukatora i nastavnika.

Regionalni centar za zaštitu životne sredine za Centralnu i Istočnu Evropu (REC), zajedno sa Austrijskom razvojnom agencijom (ADA), koja finansira SEEDLING projekat, objavljuje poziv u okviru Programa za dodelu malih grantova u Albaniji, Bosni i Hercegovini, na Kosovu*, Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji. Ukupan raspoloživi iznos finansijskih sredstava je 200.000 evra za ceo region Jugoistočne Evrope a maksimalni iznos po grantovu je 7.000 evra. Ukupan broj grantova koji će biti dodeljeni u svakoj od zemalja zavisiće od kvaliteta predloga i od broja srednjih i stručnih škola u toj zemlji kako bi se postigla ravnopravna podela sredstava među korisnicima. Broj grantova može varirati između tri i sedam, u zavisnosti od broja srednjih i stručnih škola u datoj zemlji korisnici.

Program za dodelu malih grantova se oglašava za organizacije civilnog društva koje su aktivne u oblasti obrazovanja i održivog razvoja. Partnerstvo sa jednom ili više srednjih škola i/ili stručnih škola je obavezno, jer se aktivnosti moraju fokusirati na realizaciju UN ciljeva održivog razvoja u učionici.

Kompletan tekst Poziva za podnošenje ponuda sa odgovarajućim aneksima dostupan je na engleskom i lokalnim jezicima.

 

* Ovaj naziv ne prejudicira status Kosova i u skladu je sa Rezolucijom 1244 i odlukom Međunarodnog suda pravde o kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti

: 2,292 views