Održan informativni sastanak za OCD u vezi poziva za dodelu malih grantova projekta SEEDLING

oktobar 27, 2017

DOKUMENTA

Informativni sastanak za organizacije civilnog društva u vezi poziva za podnošenje ponuda koji je Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC), Kancelarija u Srbiji, objavio u okviru Programa za dodelu malih grantova SEEDLING projekta, održan je 27. oktobra u Beogradu.

Učesnicima skupa ciljeve poziva u okviru III komponente projekta SEEDLING, predstavili su gospođa Kornelija Radovanovikj, regionalni menadžer projekta, gospođa Jelena Tripković, menadžer projekta za Srbiju i gospodin Tihomir Rekić, finansijski konsultant.

Projekat SEEDLING ima za cilj da osnaži obrazovanje, izgradnju kapaciteta i podizanje svesti u vezi CIljeva održivog razvoja Ujedinjenih Nacija (UN Sustainable  Development Goals  - SDGs) u regionu Jugoistočne Evrope (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Crna Gora i Srbija) uvođenjem tih ciljeva u nacionalne nastavne planove i programe (srednje obrazovanje), ali i putem regionalne saradnje i umrežavanja između donosioca odluka, stručnjaka i profesora. Moldavija je uključena u projekat, sa ciljem prenosa znanja i iskustava zemalja regiona Jugoistočne Evrope.

Zainteresovane OCD kompletan predlog projekta moraju dostaviti REC Kancelariji u Srbiji (adresa: Kosovska 17/III, 11000 Beograd, Srbija) i to: poštom, pomoću kurira ili lično, do  30. novembra 2017. godine do 17.00 časova. Kompletan predlog projekta mora sadržati jedan štampani primerak svih navedenih dokumenata u pozivu (aneks A–E i potkrepljujuća/prateća dokumentacija) i jedan CD/USB sa elektronskom verzijom istih dokumenata.
Zakasnele prijave kao i one poslate putem e-pošte neće biti uzete u obzir.

Sastanak dobitnika grantova je planiran za 20. decembar.

Podnosioci prijave takođe mogu kontaktirati REC Kancelariju u Srbiji putem elektronske pošte sa pitanjima koja se odnose na proces prijave najkasnije do 10. novembra 2017. godine (20 dana pre roka za podnošenje prijava) na adresu navedenu u odeljku Kontakt, jasno ističući referencu poziva za podnošenje predloga. Odgovori će biti dostavljeni najkasnije 15 dana pre isteka roka za podnošenje predloga projekata.
Da bi se obezbedio jednak tretman podnosilaca aplikacija, REC ne može dati prethodno mišljenje o podobnosti aplikanata, ko-aplikanata, povezanih entiteta, akcija ili posebnih aktivnosti.

: 894 views