Pitanja i odgovori u vezi SEEDLING poziva za male grantove

novembar 14, 2017

U okviru Poziva za podnošenje ponuda koji je Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC), Kancelarija u Srbiji, objavio u okviru Programa za dodelu malih grantova SEEDLING projekta, podnosioci prijava su kontaktirali REC Kancelariju u Srbiji putem elektronske pošte sa pitanjima koja se odnose na proces prijave do 10. novembra 2017. godine (20 dana pre roka za podnošenje prijava). Odgovori su im blagovremeno dostavljeni (najkasnije 15 dana pre isteka roka za podnošenje predloga projekata) a u daljem tekstu ih i javno objavljujemo. Da bi se obezbedio jednak tretman podnosilaca aplikacija, odgovoreno je na pitanja u skladu sa pravilom da REC ne može dati prethodno mišljenje o podobnosti aplikanata, ko-aplikanata, povezanih entiteta, akcija ili posebnih aktivnosti.

 

Pitanja (P) i odgovori (O) u vezi SEEDLING gratova

P

Da li se partnerstva mogu ostvarivati samo unutar zemlje aplikanta između CSO i srednje škole ili može da se ostvari prekogranična saranja npr. iz SRB 1 CSO i 1 ili više škola i 1 CSO iz BiH i 1 ili više škola, takođe iz ove zemlje.?

O

Reč je o regionalnom programu SEEDLING ali su grantovi nacionalni, to znači za OCD (CSO) koje deluju u okviru Srbije. Poziv za grantove je istog dana (11. oktobra) objavljen i u Bosni i Hercegovini pa predlažemo da uputite partnerske organizacije na ovu adresu http://bih.rec.org/news-item.php?id=57

P

Da li se (vocational education) odnosi na programe priprema za započnjanje sopstvene delatnosti poput treninga za razvoj poslovnih ideja, biznis planiranja, obuke za start up kredite i slično ili je terminologija pogrešno protumačena?

O

Vocational education se pominje u Pozivu u kontekstu VAT škola - VET (vocational education) schools tj. srednjih stručnih škola.

Donekle ste u pravu što se tiče poziva, tema jeste razvoj preduzetništva i poziv ima za cilj podizanje nivoa svesti o UN ciljevima u pogledu održivog razvoja među učenicima i nastavnicima u srednjim i stručnim školama i izgradnja njihovih kapaciteta u oblasti otvaranja novih „zelenih“ radnih mesta kroz praktične primere. U petak, 27.oktobra je održan informativni sastanak za OCD u vezi poziva, te vas upućujemo na sledeći link koji smatramo da će vam biti od koristi kao i prezentacija iz priloga http://serbia.rec.org/news-item.php?id=46.

P

U vezi poziva SEEDLING imali bi pitanje.

Želeli bi da apliciramo za uspostavljanje akceleratora za razvoj “business” ideja u srednjoj školi. Moje pitanje je da li kreiranje fonda u okviru projekta od kog bi se za dve najbolje ideje timova nabavila oprema za razvoj ideja u “business” (oprema bi ostala u vlasništvu škole) predstavlja “eligible” trošak?

I pod “other direct costs” šta se podrazumeva, tj. da li bi tu mogli da apliciramo za uredjenje prosotra škole za potrebe akceleratora i nabavka opreme za akcelerator (računari, kancelarijski matrijal...)

O

Iz teksta poziva:

Nacionalni grantovi REC-a ne finansiraju:

  • projekte čiji je glavni rezultat istraživanje, prikupljanje podataka i uzorkovanje; kada se rezultati istraživanja koriste kao podrška drugim delovima projekta – na primer, kada se podaci o ugroženim vrstama koriste kao osnova plana očuvanja te vrste, u tom slučaju REC Kancelarija će razmotriti projekat.
  • čisto operativne troškove, kao što su plate ili zakupnina; ili
  • operativne troškove, uključujući plate i režijske troškove koji premašuju 30% ukupnog budžeta

Uputstvo za aplikaciju:

Bilo koji proizvod namenjen dužoj upotrebi (više od 12 meseci) i čija je nabavna cena veća od 200 EUR smatra se osnovnim sredstvom. Osnovna sredstva mogu da se kupe samo ukoliko su i finansijska sredstva (postojeći budžet) i potreba za traženim osnovnim sredstvom predviđeni i opravdani.

Svako osnovno sredstvo kupljeno iz sredstava ovog granta je vlasništvo REC-a tokom implementacije projekta. REC će pravo svojine preneti organizaciji civilnog društva samo ako bude zadovoljan rezultatima projekta.

Za kupovinu osnovnih sredstava postoje posebni uslovi:

  1. Račun treba da bude u skladu sa lokalnim zakonodavstvom koje se odnosi na nabavku osnovnih sredstava.
  2. Faktura treba da glasi na ime organizacije civilnog društva, premda u ugovoru o dodeli finansijske pomoći stoji da REC zadržava vlasništvo nad takvim osnovnim sredstvima tokom perioda trajanja projekta. Tokom tog perioda REC pozajmljuje osnovna sredstva organizaciji civilnog društva. Osim toga u ugovoru stoji da ukoliko organizacija civilnog društva prestane da postoji ili više nema potrebu za pomenutim osnovnim sredstvima, ta osnovna sredstva moraju da se vrate REC Kancelariji u Srbiji.
  3. Na osnovu stepena uspešnosti sprovedenog projekta REC-ov grant menadžer odobrava ili odbija zahtev za prenos vlasništva nad osnovnim sredstvom. Ukoliko se grant obustavi usled nepravilnosti u sprovođenju ili ne postoji zadovoljavajuće obrazloženje za dalje korišćenje osnovnog sredstva od strane organizacije civilnog društva, REC zadržava pravo da od organizacije civilnog društva traži hitan povraćaj osnovnog sredstva REC Kancelariji u Srbiji. Osnovna sredstva mogu se dati na korišćenje nekoj drugoj organizaciji civilnog društva u okviru ovog programa dodele grantova.
  4. Potrebno je dostaviti tri ponude sa cenama za ugovorene iznose i ocena o izboru ponude.

Drugi direktni troškovi – Troškovi koji ne spadaju ni u jednu budžetsku kategoriju mogu se navesti pod stavkom „drugi direktni troškovi” (npr. iznajmljivanje konferencijske sale itd.). Neće se razmatrati troškovi pod ovom stavkom koji nisu opravdani.

U petak 27. oktobra je kao što ste obavešteni održan informativni sastanak za OCD u vezi poziva pa će vam možda sledeći link biti od koristi kao i prezentacija iz priloga http://serbia.rec.org/news-item.php?id=46.

Da bi se obezbedio jednak tretman podnosilaca aplikacija, REC ne može dati prethodno mišljenje o podobnosti aplikanata, ko-aplikanata, povezanih entiteta, akcija ili posebnih aktivnosti.

P

Obzirom da je naše udruženje bilo korisnik granta, kao vodeća organizacija, u okviru programa podrške organizacijama civilnog društva CSOnnect koji je upravo završen a budući da smo, kroz evaluaciju i razgovor sa predstavnicima REC/a, izrazili želju da apliciramo i za nastavak CSOnnect programa, pitanje je da li je moguće da ista organizacija bude podržana kroz 2 REC/ova programa?

Konkretno, da li je moguće da, ukoliko projekti budu visoko ocenjeni i prihvatljivi za finansiranje, naše udruženje u isto vreme dobije oba granta: u okviru programa CSOnnect i programa SEEDLING?

O

Kada je program SEEDLING u pitanju, obzirom da je prvi krug CSOnnect programa zavšen a da drugi još uvek nije raspisan, nema prepreka da podnesete predlog projekta za ovaj program i kao vodeća i kao partnerska organizacija.  Predlažemo da pažljivo pročitate odeljak 2.7 našeg poziva.

Što se tiče CSOnnect programa to može biti prepreka za vašu podobnost kao eventualne vodeće organizacije po RECovom pravilniku o grantovima te predlažemo da se pre apliciranja konsultujete sa odgovornima za CSOnnect program.

P

Da li projekat može da se fokusira na nekoliko ciljeva održivog razvoja ili je neophodno da se kroz aktivnosti obradi svih 17?

O

Nije neophodno da projekat obradi svih 17 ciljeva održivog razvoja. Projekat se može baviti temom održivog razvoja sa bilo kog aspekta i uključujući proizvoljan broj ciljeva. Bitno je da predlog projekta bude kvalitetan i dobro osmišljen, kao i da uključi što veći broj škola u svoje aktivnosti ali broj obrađenih ciljeva, pogotovo imajući u vidu da se teme često prožimaju kroz nekoliko ciljeva održivog razvoja, nije od presudnog značaja.

P

Da li je dozvoljeno da nastavnici u srednjim školama budu plaćeni kroz projekat (kao dodatni honorar, budući da se planira njihovo angažovanje van redovnih časova). Ukoliko u ovom segmentu postoje neka ograničenja/pravila (osim visine honorara, koja je definisana u opštim smernicama SEEDLING programa), molimo Vas da nas informišete o njima.

O

Što se tiče vašeg drugog pitanja, koje je postavljeno i u toku informativnog sastanka, za rad nastavnika na projektu u okviru školskih časova nisu predviđene nikakve dodatne nadoknade dok striktno gledano nema formalnih prepreka za isplaćivanje dodatnih honorara kao nadoknade za njihov rad, kako ste rekli van redovnih aktivnosti. Važno je naravno dokumentovati ove tvrdnje u izveštaju.


 

: 2,210 views