Vesti


Dodeljene novinarske nagrade u okviru SENSE projekta

October 1, 2015

Stručni żiri SENSE konkursa za dodelu nagrade za novinarski doprinos izveśtavanju o pitanjima żivotne sredine i odrżivog razvoja, konstituisan je Odlukom Regionalnog centra za żivotnu siedinu i radio je u sastavu: Dr Miroljub Radojković redovni profesor Fakulteta politićkih nauka Univeiziteta u Beogradu, Dr Zoran Jevtović redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Niśu i Dr Boban Tomić docent Fakulteta za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu.

Članovi żirija su u propisanom roku primili po jedan primerak svih prijava sa pripadajućim primercima radova i dokumentacije a koji su pristigli na javni raspis konkursa. Sve pristigle prijave i prilozi razvrstani su u tri kategoiije po kojima je i bio raspisan poziv i to: Profesionalno novinarstvo u oblasti zaštite żivotne sredine, građansko novinarstvo u oblasti zaštite żivotne stedine i dugoročni doprinos popularizaciji zaštite životne sredine u medijima u Srbiji.

Na konkurs je pristiglo ukupno 38 prijava i to 26 prijava u kategoriji profesionalno novinarstvo, 8 u kategoriji građanskog novinarstva i 4 u kategoriji dugoročni doprinos popularizaciji zaštite żivotne sredine. Sve prijave i radovi koje je Žiri analizirao i ocenjivao ispunjavaju propisane uslove konkursa.

Članovi Żirija, su pristigle radove pregledali najpre pojedinačno u odvojenim evaluacionim postupciina a potom i na sednicaina Žirija na kojima su ocenjivaćki procesi usaglašeni i finalizovani. Žiri je pregledao, pročitao i preslušao a potom i ocenio sve pristigle prijave i radove i nakon sveobuhvatne analize formalnih i sadržinskih elemenata i obeleżja jednoglasno doneo sledeću

ODLUKU O DODELI NAGRADA

 Dodeljuju se novinarske nagrade u sledećim kategorijama:

1. Nagrade za profesionalno novinarstvo u oblasti zaštite životne sredine

Adam Santovac
Jelena Bożović
Katarina Martić
Marko Jakovljev


2. Nagrade za građansko novinarstvo u oblasti zaštite životne sredine

Milica Alavanja
Amel Kurbegović
Dejan Milošević


3. Dugoročni doprinos popularizaciji zaštite životne sredine u medijima u Srbiji

Dragana Vasiljević
Violeta Jovanov — Peśtanac
Posebne nagrade za predanost i rezultate u popularizaciji tema iż oblasti zaštite životne sredine u Srbiji dobijaju

Milisav Pajević
Lidija Marčok


Žiri smatra da su svi nagrađeni novinari svojim radom, prezentovanim i prilożenim radovima kao i u ostalim brojnim novinarskim ostvarenjima, uspeli da odgovore zahtevima svoje profesije ali i kriterijumima ovog konkursa.

Novinarske i novinari koji su nagrađeni pripadaju širokoj lepezi profesionalaca i entuzijasta ali je njihov doprinos kvalitetu izveštavanja o temama iz oblasti životne sredine izuzetno značajan i učinkovit u srpskoj javnosti.

U Beogradu, 14. 09. 2015.


Prof. Dr Miroljub Radojković

Prof. Dr Zoran Jevtović

Doc. Dr Boban Tomić