Vesti


Predstavljan projekat Podrška razvoju sa niskim emisijima u Jugoistočnoj Evropi

December 4, 2015

U Beogradu je 3. decembra u Hotelu Crown Plaza, predstavljen projekat "Podrška razvoju sa niskim emisijima u Jugoistočnoj Evropi" (SLED – Support for Low-Emission Development), koji prikazuje nekoliko scenarija razvoja i stanja elektroenergetskog sektora Republike Srbije do 2030. godine. Scenariji u projektu su izrađeni na osnovu ulaznih podataka koje su dale zvanične institucije Republike Srbije. 

Novi međunarodni sporazumi u oblasti energetskih politika, mogu uticati na donošenje dugoročnih nacionalnih odluka u regionu Jugoistočne Evrope. Kao potpisnice Ugovora o osnivanju Energetske zajednice (Energy Community Treaty), Srbija, BJR Makedonija, Albanija i Crna Gora, su obavezne da se prilagode EU legislativi u oblasti energetike. Usklađivanje sa EU pravilima znači primenu mera obuhvaćenim Okvirnom Konvencijom Ujedinjenih Nacija o promeni klime - UNFCCC-a (United Nations Framework Convention on Climate Change).

SLED projekat ima za cilj da prikaže analizu politika donosilaca odluka u vezi sa planiranjem razvoja sa niskim emisijama, efikasnim investicijama u oblasti sektora proizvodnje struje, te merama, koje se odnose na krajnjeg korisnika.

Modeli i scenariji razvoja baziranog na niskim emisijama su izrađeni kroz stalni konsultativni proces između REC eksperata i zvaničnih institucija Republike Srbije. Ti modeli i scenariji mogu pomoći donosiocima odluka i kreatorima politika u ovoj oblasti kako bi vršili adekvatne izmene u cilju poboljšanja svojih planova i programa.

Donator projekta je Austrijska razvojna agencija (Austrian Development Agency) - ADA.

ADA logo