Vesti


Održane CLIMACOR II validacione radionice u Beogradu

October 14, 2016

U Beogradu su 12. i 13. oktobra održane dve radionice u okviru CLIMACOR II projekta koje su imale za cilj procenu klimatskih uticaja na međunarodne putničke i teretne saobraćajne koridore fokusirajući se u prvom radnom danu na plovne puteve a tokom drugog na drumsko-železnički saobraćaj. Organizator radionica je Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC), u saradnji sa Regionalnim savetom za saradnju (RCC) i Transportnom observatorijom za Jugoistočnu Evropu (SEETO).

CLIMACOR II validaciona radionica - plovni putevi

Prevashodni cilj ovih radionica bio je obezbeđivanje okvira za diskusije i prikupljanje informacija iz nadležnih Ministarstava pre svega Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kao i nadležnih organa za puteve, meteoroloških zavoda, organizacija civilnog društva, akademske zajednice, potrebnih za validaciju ove metodologije.

REC je nedavno dobio ugovor sa Regionalnim savetom za saradnju (Regional Cooperation Council - RCC), sa sedištem u Sarajevu, da podrži implementaciju Strategije za JIE 2020 (SEE 2020 Strategy). Zadatak, projekta CLIMACOR II, je nastavak prvog CLIMACOR projekta, koji je razvio i testirao metodologiju za procenu klimatskih uticaja na međunarodne putničke i teretne saobraćajne koridore. Ovaj šestomesečni zadatak će preraditi metodologiju CLIMACOR projekta i testirati ga na delu Orijent/Istočno - Mediteranskog koridora u Jugoistočnoj Evropi, jer prolazi kroz Srbiju, Bivšu Jugoslovensku Republiku Makedoniju i Kosovo*, kao i delu TEN-T Rajna - Dunav plovnog puta u delu koji prolazi kroz Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. Climacor II projekat se implementira u bliskoj saradnji sa Regionalnom radnom grupom za životnu sredinu Strategije SEE 2020.

Konačni rezultati procene i test same metodologije, ostvarene preko radionica i stručnih istraživanja, omogućiće bolji kvalitet podataka i analizu razvoja infrastrukture koja uzima u obzir mogućnost većeg broja nepovoljnih vremenskih uslova i preporučuje različite mere adaptacije.

CLIMACOR II validaciona radionica - drumsko-železnički saobraćaj

Radionicama su pored predstavnika organizacija koje su organizatori događaja - Regionalnog centra za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC), Regionalnog saveta za saradnju (RCC) i Transportne observatorije za Jugoistočnu Evropu (SEETO), prisustvovali i predstavnici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastructure Republike Srbije, Ministarstva poljoprivrede i životne sredine Republike Srbije, Međunarodne komisije za sliv rieke Save, Agencije za upravljanje lukama, Privredne komore Srbije, Jugoslovenskog rečnog brodarstva ad, Infrastrukture železnice Srbije, javnog preduzeća “Putevi Srbije”, “Koridora Srbije” d.o.o, Republičkog Hidrometeorološkog zavoda Srbije,  gradske Direkcije za javni prevoz, Meteorološkog instituta, Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, organizacija civilnog društva poput Centra za ekologiju i održivi razvoj – CEKOR, Centra za eksperimente i urbane studije - CEUS, Res fondacije i dr.

Uvodna prezentacija  - Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC)