Vesti


Realizovan prvi trening u okviru "CSOnnect programa"

November 18, 2016

Kancelarija u Srbiji Regionalnog centra za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC) i "Program podrške civilnom društvu u Srbiji u oblasti životne sredine (CSOnnect)" započeli su ove nedelje sa radom na proceni organizacionog razvoja organizacija civilnog društva.

Ovim povodom održan je trening u okviru kojeg je organizacijama predstavljen alat za procenu organizacionih kapaciteta po međunarodno priznatoj “McKinsey & Company” metodologiji, koju će REC i odabrane organizacije civilnog društva koristiti. Ekspertkinja Tanja Azanjac-Janjatović upoznala je predstavnike organizacija sa važnošću stalnog praćenja institucionalnog razvoja i predstavila pomenutu metodu (alat) kojom se vrši procena adaptivnih i operativnih kapaciteta i kapaciteta za liderstvo i upravljanje.

Istraživanje (samoevaluacija) treba da pomogne REC-u da sagleda ljudske i organizacione kapacitete organizacija civilnog društva, kao i timu "CSOnnect" progama u planiranju usluga koje treba da ponudi u cilju poboljšanja kapaciteta OCD-a. Kroz "Help Desk" koji je sastavna komponenta "Programa podrške civilnom društvu u Srbiji u oblasti životne sredine (CSOnnect)" REC planira da pomogne razvoj novih, ili revidiranje postojećih, strateških (akcionih) dokumenata organizacija učesnica ”CSOnnect programa i time doprinese njihovoj daljoj institucionalnoj izgradnji.

Podrškom i vođenjem procesa pripreme strateških i akcionih planova OCD-a REC takođe planira da ojača strukturu organizacija, da sa njima radi na njihovom boljem odnosu sa bazom (ciljnom grupom čije inetese zastupaju), pozicioniranju i aktivnijem učešću u procesu praćenja politika i donošenja odluka, kao i da podstakne veće učešće žena u pripremi i sprovođenju politika životne sredine. Konsultantkinja Biljana Aleksov je u okviru treninga predstavila modele akcionih planova koji sadrže rodno senzitivne aspekte i time dala primere kako da ih organizacije sa kojima REC sarađuje unesu u dokumenta kao njihov važan segment.

Organizacije civilnog društva (OCD) sa kojima je "CSOnnect program" otpočeo saradnju dobitnice su i direktne korisnice finansijskih sredstava, iz javnog poziva za institucionalnu podršku organizacijama civilnog društva.

REC je nedavno na javnom konkursu odabrao jedanaest (11) konzorcijuma organizacija civilnog društva (ukupno 66 organizacija) koje su finansijski podržane kroz "Program podrške civilnom društvu u Srbiji u oblasti životne sredine (CSOnnect)". Na transparantan način, angažujući stručnjakinje i stručnjake sa znanjem i iskustvom, od sto četrdeset i sedam projekata (147) koji su stigli na javnom pozivu REC je izabrao jedanaest najboljih sa kojima će sarađivati u narednih godinu dana. Podržane organizacije su prepoznate sa kao lideri, sve imaju dobre polazne osnove za dalji razvoj i oko sebe su okupile partnere sa kojima planiraju da učestvuju u pripremi i praćenju propisa i zakona vezanih za životnu sredinu, ali i daju svoj doprinos transpoziciji zakonodavstva Evropske unije u Srbiji.

Kroz više od 10 godina rada na programima podrške civilnom društvu REC je finansijski podržao veliki broj OCD-a. Osamdeset i dve (82) organizacije civilnog društva imalo je priliku u proteklih pet godina da realizuje svoje projekte uz podršku Regionalnog centra za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC). REC nastavlja da radi na jačanju kapaciteta i boljem (re)pozicioniranju organizacija civilnog društva kroz "Program podrške civilnom društvu u Srbiji u oblasti životne sredine (CSOnnect)". Kroz obe komponente programa, institucionalnu (finansijsku) podršku i "Help Desk" REC će takođe nastaviti uspostavljanje kanala komunikacije između OCD-a i relevantnih institucija kada je životna sredina u pitanju, ali i međunarodnih partnera i evropskih mreža organizacija civilnog društva.

"Program podrške civilnom društvu u Srbiji u oblasti životne sredine (CSOnnect)" finansijski je podržan od Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju (Sida).

Zvanični sajt "CSOnnect" programa: http://www.csonnect.rs/