SECTOR II

Supporting Environmental Civil Society Organisations (SECTOR) in Serbia

Izvor finansiranja

Government of Sweden

Ime klijenta/donatora

Swedish International Development Cooperation Agency (Sida)

Ukupna vrednost projekta

EUR 694,108

Date

Oktobar 2009 – Mart 2011

Zemlje korisnice

Serbia

Broj osoblja

8

Cilj SECTOR II projekta je pružanje podrške organizacijama civilnog društva (OCD) koje su aktivne u oblasti održivog urbanog razvoja, kroz razvoj kapaciteta organizacija, i finansijsku podršku projektima OCD.

Aktivnosti projekta se sprovode kroz četiri komponente:

  1. Komponenta finansijske podrške projektima (grantovi),
  2. Razvoj kapaciteta (dva trening modula Master kursa u Srbiji i Švedskoj),
  3. Konsultacije i umrežavanje, i
  4. Medijska komponenta (razvoj kapaciteta i dopiranje do javnosti).

Kroz ovu komponenetu se finansiraju projekti OCD aktivnih u oblasti održivog razvoja. Poziv za dobijanje grantova je osmišljen sa ciljem da ohrabri partnerstva i umrežavanje između OCD.
Odabir projekata je obavljen od decembra 2009. do februara 2010. Realizacija projekata kojima su odobreni grantovi je planirana za period od 12 meseci, između marta 2010. i marta 2011. godine.

Paralelno sa realizacijom projekta za koji je dobijena finansijska pomoć, OCD-dobitnice grantova dodatno razvijaju svoje kapacitete kroz dva trening modula Master kursa, u Srbiji i Švedskoj. Ova komponenta je predviđena da dodatno pomogne OCD u ostvarivanju ciljeva projekta i poboljša konačni uticaj. Prvi modul Master kursa (u Srbiji) će unaprediti veštine i znanja OCD u oblasti: pravne pouke/zastupanja, lobiranja; ulozi „budnog oka“; učešću javnsti; efikasnoj komunikaciji i dopiranju do javnosti.
U drugom modulu Master kursa, predstavnici OCD-dobitnica grantova će imati mogućnost da nauče više o načinu funkcionisanja organizacija u drugim zemljama i da se sretnu sa predstavnicima OCD iz Švedske, gde će biti realizovan drugi modul Master kursa (studijsko putovanje u Švedsku).

OCD-dobitnice granta će biti zadužene za organizaciju konsultantivnih sastanaka sa drugim relevantnim OCD i predstavnicima nacionalnih vlasti, uz pomoć REC-a. One će kroz niz sastanaka okupiti širi krug OCD koje se bave istom temom (koju tretira grant). Predstvanici šireg foruma OCD će raditi na formulisanju zajedničke platforme civilnog sektora, koju će prezentovati na konsultativnom sastanku sa predstavnicima relevantnih ministarstava i stručnjaka, kako bi zajednički razmotrili akcije koje treba preduzeti po ovim pitanjima, u svetlu pristupanja Srbije EU. Ovi sastanci će biti još jedna mogućnost za umrežavanje i uspostavljanje veza između civilnog i vladinog sektora.

U cilju širenja dobre prakse, poboljšanja imidža civilnog sektora u društvu i bolje medijske pokrivenosti tematike održivog razvoja, razvijena je Medijska komponenta (jačanje kapaciteta predstavnika medija i dopiranje do javnosti. Predstavnici OCD će biti pozvani da se priključe predstavnicima medija na treningu, gde će OCD imati mogućnost da predstave svoje projekte. Planira se saradnja sa medijima tokom celog projektog perioda, a novinari će biti pozvani da prate i izveštavaju o događajima u okviru projekata OCD.

  1. Komponenta finansijske podrške projektima (grantovi)
  2. Razvoj kapaciteta (Master kurs u dva trening modula, u Srbiji i Švedskoj)
  3. Konsultacije i umrežavanje
  4. Medijska komponenta (razvoj kapaciteta i dopiranje do javnosti)