Tipologija stambenih zgrada u Srbiji i modelovanje njihove transformacije ka niskoj emisiji

Tipologija stambenih zgrada u Srbiji i modelovanje njihove transformacije ka niskoj emisiji

Podrška razvoju sa niskim emisijama u Jugoistočnoj Evropi

mart 2016 | Štampanje | Brošura

Cilj projekta "Podrška razvoju sa niskim emisijima u Jugoistočnoj Evropi" (SLED – Support for Low-Emission Development), je da pomogne kreatorima politika u Albaniji, Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji da postavi realne, ali i ambiciozne scenarije razvoja elektroenergetskog sektora do 2030. godine. Kao potpisnice Ugovora o osnivanju Energetske zajednice (Energy Community Treaty), ove zemlje su I obavezi da se prilagode EU legislativi u oblasti energetike. Usklađivanje sa EU pravilima znači primenu mera obuhvaćenim Okvirnom Konvencijom Ujedinjenih Nacija o promeni klime - UNFCCC-a (United Nations Framework Convention on Climate Change).

Ova publikacija ima za cilj da pruži potrebne informacije u postizanju energetske efikasnosti i klimatskom prilagođavanju, u vezi sa stambenim građevinskim sektorom u Srbiji. Da bismo izveli ove analize na sektorskom nivou, mi smo dizajnirali i primenili pristup „od dole ka gore“ u našem modelovanju. Ovaj model je primenjiv do 2030. Godine. Model je, zajedno sa svim osnovnim podacima, predat nacionalnim kreatorima politika i ekspertima, a kako bi ga upotrebljavali i prilagođavali svojim potrebama. On je, takođe, dostupan i drugim ekspertima na njihov zahtev.

Projekat SLED se sprovodi od strane REC-a u okviru tematske oblasti Klimatske promene i čista energija i finansiran je od strane Austrijske razvojne saradnje kroz Austrijsku razvojnu agenciju (Austrian Development Agency) - ADA.