SENSE bilten, br. 10-11

SENSE bilten, br. 10-11

broj 10-11, jul-avgust 2015.

juli 2015 | Štampanje | Brošura

Broj 10-11 SENSE biltena bavi se uvođenjem principa rodne ravnopravnosti, kao horizontalnim (cross-cutting) aspektom, u izabrane projekte zaštite životne sredine. Konzorcijumi organizacija civilnog društva su u svoje projektne planove uneli uvođenje rodnog principa – urodnjavanje. O tome da li su uspeli da rodni princip primene kroz čitav projektni ciklus, kako su se odvijale aktivnosti, kakve su reakcije učesnika i ciljnih grupa, kakvi su ishodi, zaključci, planovi za buduće programe, čitaćete na stranicama ovog izdanja biltena.

Izdanja/jezičke verzije