Biodiverzitet


U kontekstu REC-ove dugoročne posvećenosti zaštiti biodiverziteta, aktivnosti tematske oblasti fokusiraju se na komunikaciji i informisanju. REC mreža kancelarija aktivno promoviše učešće javnosti i pruža pomoć pri imenovanju i upravljanju predelima izuzetnih odlika, na primer, implementacija projekata o prekograničnim prirodnim resursima i Natura 2000. Tematske oblasti takođe doprinose oblikovanju i sprovođenju lokalnih, nacionalnih i relevantnih međunarodnih propisa u očuvanju prirode. Poseban akcenat je dat aktivnostima koje podržavaju razvoj ruralnih područja na način koji je koristan i za ljudsku populaciju i prirodu, kao što su brendirani projekti i izgradnja kapaciteta za lokalne aktere u oblasti održive poljoprivrede i turizma.

Ciljevi

Stalni izazov za tematsku oblast je da se dalje razvija međunarodni profil REC-a kao centra stručnosti u oblasti komunikacije, olakšicama i obrazovanjem o biodiverzitetu i održivo korišćenje prirodnih resursa, a da pritom zadrže svoj angažman i umrežavanje u pogledu ključnih političkih inicijativa (npr. inicijative EU, Crno more, Zeleni pojas i Inicijativa Dinarskog luka) .

Njeni specifični ciljevi su:

  • da promoviše integraciju biodiverziteta i održivosti u obrazovanju i ruralnom razvoju na nacionalnom i međunarodnom nivou;
  • iskustva u novim evropskim politikama i zakonodavstvu (od 2013)
  • proširivanje lokalne podrške za imenovanje i pravilno upravljanje novim zaštićenim teritorijama ili zonama promovisanja REC brenda "Obrazovanje za Natura 2000";
  • jačanje uloge ruralnih zajednica u upravljanju područjima bogatim biodiverzitetom, uključujući zaštićena područja i Natura 2000; i
  • jačanje saradnje i razmena znanja između kancelarija REC-a o pitanjima od značaja za biodiverzitet.

Aktivnosti

U skladu sa tradicionalnom ulogom REC-a, metodologija rada u tematskim oblastima je zasnovana na olakšavanju komunikacije i razmenu iskustava u cilju postizanja konsenzusa između različitih interesa i razvojnih ciljeva; kao i izgradnja kapaciteta relevantnih učesnika kroz obuku, publikacije, studije, programe razmene i događaje. Ključne aktivnosti tematskih oblasti uključuju:

Biodiverzitet

• Implementacija kampanja podizanja svesti i podrške efikasnoj komunikaciji sa zainteresovanim stranama i lokalnim zajednicama da poboljšaju razumevanje i učešće u upravljanju teritorijama, staništima i vrstama.
• Pomoć u određivanju zaštićenih područja (uključujući Natura 2000) i podržavanje razvoja i procena planova upravljanja, aktivnosti očuvanja prirode, itd
• Pomoć u sprovođenju nacionalnih i relevantnih međunarodnih (npr. EC) propisa za očuvanje prirode i podrška relevantnim tekućim procesima i sprovođenje međunarodnih konvencija.

 Održiva poljoprivreda

• Promovisanje i podrška integraciji problema očuvanja životne sredine i prirode u nacionalnim i međunarodnim poljoprivrednim politikama.
• Pomoć za izgradnju kapaciteta lokalnih učesnika u odnosu na održivu poljoprivredu (organska poljoprivreda i ekološki poljoprivredne prakse/proizvodni metodi).

Održivi turizam

• Podrška razvoju održivih strategija turizma i marketinga turističkih proizvoda.
• Pomoć u izradi planova i ekoloških turističkih proizvoda; podržavanje aktivnosti upravljanja posetama, obrazovanja i komunikacijama; i izgradnja kapaciteta za brendiranje proizvoda iz zaštićenih područja.

Odabrani projekti