Finansiranje u oblasti životne sredine


Ovo tematsko područje pruža tehničku podršku i sprovodi istraživačke projekte, a u vezi sa različitim aspektima zelene ekonomije u brojnim područjima, uključujući vodu, otpad i klimatske promene. Naglašen je prelazak na ekomoniju sa niskim emisijama CO2, sa posebnim fokusom na ulogu finansijskih instrumenata i na uključivanje problematike životne sredine i klimatskih promena u fondove EU, na nivou planiranja i projektne implementacije.

Ciljevi

Ovo tematsko područje:

 • Doprinosi politikama i sektorskom dijalogu u vezi sa aspektima zelene ekonomije, a naročito doprinosi ulozi finansijskih instrumenata i, takodje, „zelenijim“ sektorima kao što su voda i otpad;
 • Doprinosi analizama postojećih finansijskih i fiskalnih instrumenata u EU, kao i njihovim reformama;
 • Podržava dalje strateško planiranje investicija u oblasti životne sredine u Jugoistočnoj Evopi i otvaranju ka zemljama Istočnog partnerstva;
 • Podržava evropske regione u prelazu na ekonomije sa niskim CO2, postizanju efikasnosti u upravljanju resursima i na ekonomije, koje ne izazivaju klimatske promene;
 • Doprinosi boljem uključivanju brige povodom životne sredine u strukturalne i kohezione fondove EU, u instrumente regionalne politike, razvojne programe i u finansijske instrumente internacionalnih finansijskih institucja;
 • Promoviše čista goriva u Jugoistočnoj Evropi i energetsku efikasnost u Centralnoj i Istočnoj Evropi, zemljama Kavkaza i Centralne Azije.  

Aktivnosti

Delovanje tematskog područja uključuje stvaranje analitičkih studija, izgradnju kapaciteta i uspostavljanje kooperacije medju donosiocima odluka (ministri, nacionalne i regionalne vlasti, predlagači infrastrukturnih projekata, kao i medjunarodne finansijske institucije) u oblasti životne sredine. Specifične aktivnosti uključuju:

 • Pomoć regionima u EU prelazu na ekonomije sa niskim emisijama CO2 i ka „zelenijim“ sektorima svojih ekonomija;
 • Učenje i dizajniranje inovativnih ekonomskih instrumenata;
 • Analiziranje implikacija različitih politika EU u oblasti zelene ekonomije;
 • Pomoć u strateškom planiranju investicija u oblasti životne sredine, uključujući indentifikovanje i stvaranje prioriteta medju infrastrukturnim investicionim projektima iz oblasti životne sredine i u formulisanju investicionih projekata na nacionalnom i nivou lokalnih samouprava;
 • Promociju uključivanja životne sredine u fondove EU, kao i u nacionalne i regionalne razvojne fondove u trenutku njihovog planiranja, projektne selekcije i monitoringa;
 • Pomoć državnim i regionalnim vlastima u povećanju njihovih kapaciteta korišćenja fondova EU i kreiranju boljeg razumevanja promena u kohezionim politikama EU;
 • Kooperaciju sa Evropskom mrežom vlasti i upravnih organa u oblasti životne sredine (European Network for Environmental Authorities and Managing Authorities, ENEA-MA) u vezi sa uključivanjem pitanja iz oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja u EU fondove kohezionih politika;
 • Promociju odgovornosti u vezi sa životnom sredinom kod internacionalnih finansijskih institucija, a kroz zajednički rad sa Finansijskim inicijativama programa zaštite životne sredine Ujedinjenih nacije (iako ne isključivo);
 • Promociju uputrebe čistih goriva i vozila, kao i promociju energetske efikasnosti u Centralnoj i Istočnoj Evropi.

Odabrani projekti