Participativno upravljanje


Ovo tematsko područje uključuje učestvovanje u upravljanju kao praksu u oblasti životne sredine i održivog razvoja, a kroz podršku dostupnosti informacija za javnost, participaciju u donošenju odluka i dostižnost pravde. Ono pruža podršku gradjanskom društvu kroz ojačavanje njegove uloge i povećanje znanja, veština, kapaciteta, infrastrukture, održivosti i uključenja u odluke u vezi sa životnom sredinom. Zainteresovanim činiocima u oblasti životne sredine se daje institucionalna podrška i podrška u legislativi, kao i izgradnja kapaciteta u cilju praktične implementacije medjunarodnih, EU i nacionalnih pravnih pravila (uključujuči Arhusku konvenciju i Protoko PRTR - Protocol on Pollutant Release and Transfer Registers). Iskustva se dele medju članicama EU, zemljama Jugoistočne Evrope, Turske i Istočne Evrope, Kavkaza i Centralne Azije. Najbolja iskustva u učestvovanju u upravljanju i uključenju javnosti su identifikovana, promovisana i integrisana u sektore: voda, otpada, energije, transporta, zaštite životne sredine, klimatskih promena i održive potrošnje i proizvodnje.

Ciljevi

Tematsko područje ima za cilj da ih ojača i omogući ključnim igračima učestvovanje u odlučivanju, kao i onima koji su odgovorni za praktičnu implementaciju medjunarodnih, EU i nacionalnih pravnih pravila (kao što su Arhuska konvencija, Protokol PRTR i odgovarajuće EU direktive i i Uredba E-PRTR) u novim članicama EU, Jugoistočnoj Evropi, Turskoj i zemljama Istočne Evrope, Kavkaza i Centralne Azije. Podrška organizacijama civilnog društva je omogućena kroz formu grantova, izgradnje kapaciteta, netvorkinga i kroz progrm održivosti organizacija civilnog društva. Raznolika sredstva za izgradnju kapaciteta se upotrebljavaju za trening lidera gradjanskog društva i za osnažanje kooperacije medju organizacijama civilnog društva, a kako bi se poboljšao njihov uticaj u procesu donošenja odluka.

Posebni ciljevi tematskog područja su:

 • Obezbedjenje procene, preporuka i izgradnja kapaciteta za zvanicnike vlade, nevladinog sektora i drugih zainteresovanih činilaca;
 • Omogućavanje dijaloga medju zainteresovanim činiocima;
 • Promocija praktične implementacije Arhuske konvecnije i drugih medjunarodnih sporazuma i EU i nacionalnih pravnih pravila;
 • Pomoć u pripremi za ratifikaciju Protokola PRTR i u izgradnji kapaciteta zvanicnika, rukovodilaca i nevladinih organizacija;
 • Pomoć u svim neophodnostima za učešće javnosti u vezi sa WFD (Water Framework Directive) i planovima upravljanja u rečnim basenima, uključujući strategije za učešće zainteresovanih činilaca;
 • Ojačavanje pristupa, koji uključuje saodlučivanje i olakšava konsultovanje javnosti/zainteresovanih činilaca na evropskom, regionalnom i nacionalnom nivou, u raznim procesima i sektorima (na primer: pitanja u vezi sa nuklearnom energijom, transportom, urbanim planiranjem, održivom potrošnjom i proizvodnjom, klimatskim promenama i otpadom).

Aktivnosti

Aktivnosti tematskog područja su fokusirane na:

 • Podrška potpisnicima Arhuske konvencije u vezi sa postizanjem veće efektnosti u implementaciji u oblastima identifikovanim kao najveće praznine ili poteškoće u Jugoistočnoj Evropi.
 • Podrška Kosovu (definisanom u Rezoluciji 1244 UN) u harmonizaciji legislative u postizanju ciljeva Arhuske konvencije.
 • Razvijanje i implementacija programa izgradnje kapaciteta za zvaničnike i nevladine organizacije na lokalnom i regionalnom nivou Jugoistočne Evrope, a kako bi se integrisalo i primenilo učestvovanje javnosti u proces donošenja odluka, u vezi sa procenama uticaja na životnu sredinu, strateškim procenama životne sredine i integrisanim spečavanjem i kontrolom zagadjenja;
 • Podizanje svesti i izgradnja kapaciteta sudija, tužioca, zvaničnika ministarstava i nevladinih organizacija, u vezi sa implementacijom pristupa pravnom stubu Arhuske konvecnije, odgovarajućih EU direktiva i nacionalnog zakonodavstva i podsticanje dijaloga u vezi sa smanjenjem/uklanjanjem barijera u pristupu pravdi u Jugoistočnoj Evropi.
 • Pomoć agencijama za životnu sredinu da uspostave i upravljaju PRTR sistemom, u skladu sa Protokolom PRTR i EU potrebama u E-PRTR, kao i podrška pripremama za ratifikaciju Prokola PRTR i podizanje svesti i razumevanje medju zvaničnicima i nevladinim organizacijama, imajući u vidu njihovu ulogu i odgovornost, kao i benefite za zemlje Jugoistočne Evrope.
 • Integracija preduslova za učešće javnosti u raznolikim poljima, uključujući upravljanje vodama i WFD implementaciju, nuklearna i druga energetska pitanja, klimatske promene, lokalne ekološke akcione planove, održivu proizvodnju i potrošnju, Naturu 2000 i upravljanje otpadom.

Odabrani projekti

Deset godina podrške civilnom društvu u Srbiji

Deset godina podrške civilnom društvu u Srbiji

November, 2016 -


Kroz više od 10 godina rada na programima podrške civilnom društvu, REC je finansijski podržao veliki broj organizacija civilnog društva. Samo u proteklih pet godina, osamdeset i dve (82) organizacije civilnog društva imale su priliku da realizuju svoje projekte uz podršku Regionalnog centra za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC). REC nastavlja da radi na jačanju kapaciteta i boljem (re)pozicioniranju organizacija civilnog društva kroz svoje programe.


"CSOnnect" - Program podrške civilnom društvu u Srbiji

"CSOnnect" - Program podrške civilnom društvu u Srbiji

October, 2015 -

Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC), Kancelarija u Srbiji, potpisao je novi sporazum o dodeli novčane pomoći (grantova) sa Švedskom međunarodnom agencijom za razvoj i saradnju (SIDA) u vezi sa implementacijom novog programa podrške civilnom društvu - CSOnnect.

 


“SENSE” program za podrsku civilnom drustvu u oblasti zastite zivotne sredine u Srbiji

“SENSE” program za podrsku civilnom drustvu u oblasti zastite zivotne sredine u Srbiji

October, 2012 - October, 2015

Novi program podrške civilnom društu u Srbiji – “SENSE”, sa ciljem jačanja civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u Srbiji, zvanično je otpočeo 6. decembra, 2012. godine.

 


SECTOR II

SECTOR II

October, 2009 - March, 2011

Supporting Environmental Civil Society in Serbia - Sector II

Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC), uz podršku Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju (SIDA) pokrenuo je projekat promovisanja održivog razvoja u Srbiji kroz podršku organizacijama civilnog društva (SECTOR II).