Upravljanje vodama


REC istražuje inovativne načine u cilju fokusiranja pažnje na probleme u vezi sa vodom, obuhvatajući širok izbor zainteresovanih činilaca, koji su zabrinuti povodom društvenog i ekonomskog razvoja i zaštite životne sredine. REC-ove aktivnosti na ovom polju, implementirane u kontekstu jednog integrisanog pristupa upravljanju vodnim resursima, doprinose postizanju Millennium Development Goals (UN) i u skladu su sa ciljevima Svetskog samita za održivi razvoj u vezi sa pijaćom i sanitatnom vodom.

Ciljevi

Ciljevi ovoga tematskoga područja su:

 • Promocija unapredjenog upravljanja vodom;
 • Sprovodjenje aktivnosti na izgradnji kapaciteta i podizanju svesti;
 • Ojačanje koordinacije kroz promovisanje pristupa vezanog za rečne basene;
 • Pomoć državama u cilju povećanja efikasnosti i efektnosti u upravljanju vodama, a kroz dijalog i saradnju medju zainteresovanim činiocima.
 • Ohrabrenje nastanka i poboljšanja mehanizama ublažavanja efekata klimatskih promena u vezi sa oskudnošču voda, sušama i poplavama;
 • Osnaženje integracije upravljanja vodama u druge relevantne sektore, kao što su energetski sektor, transport, poljoprivreda, ribarstvo, regionalne politike i turizam.

Aktivnosti

Aktivnosti ovoga tematskog područja su implementirane u skladu sa posebnim potrebama i uslovima svakog krajnjeg korisnika. Tematsko područje se fokusira na sve aspekte učinkovitih sistema upravljanja vodama i treninge, te pruža konkretne usluge u oblasti efektivne upotrebe i upravljanja vodnim resursima. Glavni problemi i izazovi u zemljama Jugoistočne Evrope se mogu podeliti u tri kategorije:

Upravljanje vodama, izgradnja kapaciteta i podizanje svesti

Harmonizacija nacionalnih politika i regulativa sa EU politikama u oblasti voda.

 • Ojačavanje i implementacija pravnog i regulatornog okvira.
 • Akcentovanje institucionalnih pitanja i pružanje podrške u izgradnji kapaciteta.
 • Poboljšanje pristupa informacijama i poboljšanje učešća javnosti.
 • Pružanje vodjstva, menadžmenta i koordinacije u programami u vezi sa vodama.

 

Prekogranična pitanja u vezi sa vodama

 • Predstavljanje pristupa zasnovanog na pojmu rečnog basena.
 • Identifikovanje značajnih briga u vezi sa upravljanjem rečnim slivovima, koji protiču kroz jednu ili više država Jugoistočne Evrope i susednih država.  
 • Koordinacija aktivnosti relevantnih regionalnih i državnih agencija, lokalnih vlasti i drugih institucija.
 • Pomoć u sastavljanju analiza i izveštaja u vezi sa tim da li su države Jugoistočne Evrope i susedne države, u skladu sa Water Framework Directive (WFD) i drugim direktivama u vezi sa vodama.
 • Ojačavanje monitoringa i procena vodnih resursa.
 • Predstavljanje mera u vezi sa olakšavanjem prilagodjavanja klimatskim promenama. 
 • Olakšavanje dijaloga i koordinacije medju mnogim zainteresovanim činiocima.
 • Ojačavanje procesa inkorporisanja integralnog upravljanja vodnim resursima i sve ostale relevantne sektorske politike.

 

Tehničke usluge

 • Pomoć u prikupljanju, procesuiranju i analizi visoko tehnoloških podataka.
 • Priprema uputstava, priručnika i protokoča u skladu sa potrebama WFD i drugih direktiva u vezi sa vodama.
 • Razvoj lokalnih akcionih planova u vezi sa merama remedijacije i ublažavanja.
 • Pregled proceduralnih dokumenata, a kako bi se potvrdila njihova uskladjenost sa novim pravilima i regulativama EU politika u oblasti voda.
 • Obezbedjivanje tehničke podrške vlastima, lokalnim zajednicama i javnosti, u javnim slušanjima, a povodom uputrebe i zagadjenja voda.

Odabrani projekti