Zdravlje i životna sredina


Ovo tematsko područje je povezano sa Evropskim procesom za životnu sredinu i zdravlje Svetske zdravstvene organizacije. Ono podržava implementaciju EU akcionog plana za životnu sredinu i zdravlje i Budimpeštansku deklaraciju i Akcioni plan za životnu sredinu za decu i Akcioni plan za zdravlje za Evropu (CEHAPE), koji su potpisani od strane 53 države na Četvrtoj ministarskoj konferenciji u vezi sa životnom sredinom i zdravljem, održanoj u Budimpešti 2004. godine. Članovi tematskog područja su bili uključeni u pripremu Pete ministarske konferencije, održane u Italiji 2010. godine.

Ciljevi

Tematsko područje ima za cilj da:

 • Podrži saradnju izmedju sektora za životnu sredinu i zdravstvenog sektora, u smislu integracija politika na medjunarodnom nivou i nacionalnom nivou, u svim državama, koje su korisnici REC usluga i u Istočnoj Evropi, Kavkazu i Centralnoj Aziji;
 • Osnaži ulogu principa predostrožnosti u javnom zdravlju i u zaštiti životne sredine, sa posebnim fokusom na budućnost naše dece;
 • Promoviše implementaciju CEHAPE kroz aktivnu uključenost u Evropskom procesu i kroz efikasne instrumente i alate za saradnju medju zainteresovanim činiocima;
 • Učestvuje, na regionalnom nivu, u implementaciji CEHAPE i posebno u njenom trećem prioritetnom cilju, koji se odnosi na smanjenje i prevenciju respiratornih bolesti, izazvanih spoljnim i unutrašnjim zagadjenjima vazduha.

Aktivnosti

Tematsko područje blisko saradjuje sa tematskim područjem, koje se odnosi na klimatske promene i onim, koje se odnosi sa čistu energiju, kao i onim, koje se odnosi na upravljanje životnom sredinom.

Glavne usluge, koje pruža ovo tematsko područje su:

 • Učestvovanje u razvoju evropskih politika u oblasti životnje sredine i zdravlja, sa posebnim fokusom na Strategiju o životnoj sredini i zdravlju EU, kao i prema potrebama regiona Jugoistočne Evrope i zemalja kandidata u članstvo u EU.
 • Implementacija CEHAPE, obezbedjenje platforme za razmenu informacija i dobre prakse medju zemljama EU i regiona. REC je delimično uključen u implementaciju treceg prioritetnog cilje CEHAPE, u vezi sa prevencijom i smanjenjem respiratonih oboljenja.
 • Stalno ocenjivanje privrženosti Budimpeštanskoj deklaraciji, posebno u pogledu održavanja sledeće Ministarske konferencije u vezi sa životnom sredinom i zdravljem.
 • Implementacija Panevropskog programa akcionih planova u vezi sa transportom, zdravljem i životnom sredinom, a kroz obezbedjenje koordinacije, monitoring napretka i preduzimanje odgovarajućih aktivnosti u školama u regionu.
 • Aktivnosti u vezi sa klimatskim promenama i ekstremnim vremenskim nepogodama, koji zahtevaju proaktivni i multidisciplinarni pristup u odnosu na zdravlje ljudi.
 • Stvaranje uslova za strategije na nacionalnom nivou u vezi sa priladojavanjem klimatskim promenama, sa fokusom na životnu sredinu i zdravlje.
 • Praćenje daljeg razvoja proizvodnje i upotrebe obnovljivih energija i smanjenja zdravstvenog rizika od proizvodnje energije, distribucije i potrošnje.

Odabrani projekti